DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Elekronické platební prostředky - Obchodní podmínky

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

434 01Most, tř. Budovatelů 1395/23

vydává na základě §17 zákona o platebním styku a dle podmínek uvedených ve vzorových obchodních podmínkách ČNB za účelem ochrany držitelů a k úpravě vzájemných práv a povinností vydavatelů a držitelů při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků tyto

 

pro vydání a užívání

elekronických platebních prostředků

 

 

1   Část první

1.1    Předmět úpravy

Tyto obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků upravují vzájemná práva a povinnosti vydavatelů a držitelů při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků a jsou nedílnou součástí smlouvy o vydání a užívání elektronického platebního prostředku. Tato smlouva a ujednání v ní uvedená se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku.

1.2    Odchylky od vzorových obchodních podmínek

Obchodní podmínky vydavatele odpovídají vzorovým obchodním podmínkám České národní banky vydaným ve věstníku ČNB, částka 18/2002 ze dne 4.12.2002 a jejími hlavními odchylkami jsou:

·         V odstavci 1.3 písm. d) je definován pojem příjemce.

·         Při transakcích čipovou kartou s elektronickou peněženkou se nepoužívá osobní identifikační číslo.

·         V odstavci 5.1 jsou rozšířeny důsledky vypovězení smlouvy

·         Držitel odlišně od vzorových obchodních podmínek může ověřit pouze poslední provedenou operaci.

1.3   Výklad pojmů

a)   Elektronický platební prostředek – čipová karta s elektronickou peněženkou, která uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a je přijímána jako platební prostředek i jinými osobami, než jeho vydavatelem.

b)   Vydavatel – subjekt, který vydává elektronické platební prostředky (DPmML, a.s.).

c)   Držitel – fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy s vydavatelem (Žádost o vydání čipové karty) užívá elektronický platební prostředek.

d)   Příjemce – příjemcem je dopravce, který uznává ve svých dopravních prostředcích i čipové karty s elektronickou peněženkou vydavatele.

e)   Užívání elektronických platebních prostředků – nabíjení a vybíjení elektronických peněžních prostředků v přístrojích elektronického odbavovacího systému ve vozidlech veřejné linkové dopravy a v Předprodejních a informačních kancelářích vydavatele (pro nabíjení a vybíjení se dále užívá pojem „operace“).

 

2   Část druhá

2.1    Elektronický platební prostředek (čipová karta)

2.1.1   Popis karty

Odbavovacím médiem je bezkontaktní čipová karta s čipem Philips Mifare® Standard splňující komunikační normy ISO/IEC 14443 typ A, disponující pamětí 4 kByte, s šifrovaným bezkontaktním přístupem. Karta je spravována v centrálním počítačovém systému, každá karta má jednoznačné nesmazatelné identifikační číslo dané výrobcem, kterým je v celém systému identifikována. Každá vydaná karta obsahuje elektronickou peněženku pro uchování elektronických peněz. Elektronická peněženka slouží k úhradě jízdného, další funkcí je uložení informací o zaplaceném časovém jízdném.

2.1.2   Způsob užití

a)   Jednotlivé jízdné placené z části karty nazvané jako elektronická peněženka je odečteno přiložením čipové karty k libovolnému odbavovacímu zařízení se čtečkou čipových karet. Z karty se odečítá dle příslušného tarifu i jízdné či cena za přepravu zavazadla či spolucestujících. Odbavovací zařízení u řidiče umožňuje i vydání tištěné jízdenky cestujícímu, který platí jízdné z elektronické peněženky čipové karty.

b)   Časové jízdné je zaplaceno ihned při dobíjení čipové karty v Předprodejních a informačních kancelářích vydavatele, do čipové karty se ukládá informace o časové a pásmové platnosti zakoupeného časového jízdného (kupónu). Cestující se při nástupu do vozidla u odbavovacího zařízení identifikuje, zařízení nejprve hledá platné časové jízdné, v případě, že na kartě toto jízdné nahrané není, automaticky odečte jízdné z elektronické peněženky. Maximální limit hotovosti, uložený v elektronické peněžence, byl stanoven na částku ve výši 2000 Kč.

c)   Dobíjení elektronické peněženky čipové karty se provádí ve všech Předprodejních a informačních kancelářích vydavatele a na odbavovacím zařízení u řidiče vozidla veřejné linkové dopravy vydavatele (neplatí pro linky městské hromadné dopravy provozované vydavatelem) a příjemců. Údaje o dobíjení jsou uloženy v informačním systému. Vybíjení elektronické peněženky lze provádět pouze v Předprodejních a informačních kancelářích vydavatele.

2.1.3   Zásady bezpečnosti při manipulaci s elektronickým platebním prostředkem (čipovou kartou)

Karta nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod minus 10ºC a nad plus 40ºC), působení střídavého nebo statického elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah. Karta nesmí být rovněž jakýmkoliv způsobem ohýbána, lámána, rozměrově upravována či jinak povrchově nebo mechanicky poškozována nebo upravována. Vydavatel doporučuje trvalé uložení karty v plastovém ochranném pouzdře, které je možné zakoupit při výdeji karty. Držitel karty je povinen kartu chránit před neoprávněným použitím třetí osobou, před zcizením či před úmyslným poškozováním. Karta je majetkem vydavatele.

2.1.4   Podmínky vydávání elektronického platebního prostředku (čipové karty)

a)   Karta bude vydavatelem zájemci vydána pouze při splnění podmínek sjednaných ve Smluvních přepravních podmínkách DPmML, a.s., po akceptaci smluvního formuláře vyplněného (včetně podpisu) a předloženého zájemcem a to na základě smluvního ujednání obsaženého ve smlouvě o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku . Platnost karty je pět let od data vydání.

b)   Vydavatelem a vlastníkem karty je DPmML, a.s. Držitelem nepřenosné karty je fyzická osoba. Držitelem přenosné karty může být i právnická osoba. Vydání karty je zpoplatněno manipulačním poplatkem, který se hradí při podání žádosti (viz ceník služeb – bod 4.4).

c)   Smlouva o vydání karty obsahuje povinné údaje k identifikaci obou smluvních stran. Nepovinné údaje slouží pro usnadnění kontaktu s držitelem karty. Vydavatel karty zaručuje ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje se do formuláře smlouvy vypisují hůlkovým písmem, čitelně a nesmazatelně.

d)   Zájemce o nepřenosnou čipovou kartu předkládá spolu s vyplněným podepsaným formulářem smlouvy o vydání karty občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a barevnou fotografii odpovídající aktuální podobě žadatele, velikosti 3,5 x 4,5 cm. Fotografie bude žadateli vrácena při vydání karty. Za děti mladší osmnácti let vyřizuje uzavření smlouvy zákonný zástupce. V případě, že není dítě uvedeno v Občanském průkazu zákonného zástupce, musí zákonný zástupce při uzavírání smlouvy předložit i rodný list dítěte.

e)   Zájemce o přenosnou čipovou kartu předkládá spolu s vyplněným podepsaným formulářem smlouvy občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

f)   Zájemce může vyplněný podepsaný formulář smlouvy podat a smlouvu uzavřít ve všech Předprodejních a informačních kancelářích vydavatele. Kartu si žadatel nebo jeho zákonný zástupce u dětí do patnácti let, vyzvedne ve zvolené Předprodejní a informační kanceláři vydavatele nejdříve v den, který je uveden na výdejní části žádosti. Od okamžiku převzetí se stává držitelem karty. Držitel karty nebo zákonný zástupce držitele karty svým podpisem v žádosti o vydání karty stvrzuje, že osobní údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti.

g)   Nevyzvedne-li si zájemce, který uzavřel smlouvu, popř. jeho zákonný zástupce čipovou kartu, karta se v Předprodejní a informační kanceláři vydavatele uschová, nejdéle však na dobu jednoho roku ode dne vydání karty. Po uplynutí této doby se karta převede z Předprodejní a informační kanceláře k novému použití a cestující ztrácí nárok na jakoukoliv finanční náhradu.

 

3   Část třetí

3.1    Práva, povinnosti a odpovědnosti vydavatele

3.1.1   Práva vydavatele

Vydavatel je oprávněn kartu zablokovat, případně kartu zadržet, je-li tato nefunkční nebo je uvedena na seznamu zakázaných karet, či je-li použita v rozporu s účelem užití nebo v rozporu s těmito podmínkami.

3.1.2   Povinnosti vydavatele

Vydavatel

o   nesděluje osobní údaje držitele nebo jiné údaje související přímo s elektronickým platebním prostředkem (čipovou kartou) jiné osobě než držiteli

o   zajistí, aby byly k dispozici vhodné prostředky umožňující držiteli ohlásit ztrátu nebo odcizení elektronického platebního prostředku (čipové karty)

o   po ohlášení ztráty nebo odcizení podnikne veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání elektronického platebního prostředku (blokace čipové karty), stejně tak i v případě, že se držitel dopustil hrubé nedbalosti či podvodného jednání

o   po dostatečnou dobu uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání operací a opravu chyb

o   v případě sporu s držitelem prokazuje, že operace, jíž se spor týká, byla správně zaznamenána, zaúčtována a nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou

o   podává držiteli informace týkající se operací provedených prostřednictvím elektronického platebního prostředku (čipové karty), které obsahují údaje umožňující držiteli identifikovat operaci, výši částky účtované k tíži držitele, výši cen účtovaných za jednotlivé druhy operací

o   dává držiteli možnost ověřit poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem (čipovou kartou) a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku.

3.1.3   Odpovědnost vydavatele

Vydavatel nese odpovědnost za

o   neprovedení operace, na jejíž provedení má držitel právo

o   ztracenou část peněžní hodnoty uchovávané na elektronickém peněžním prostředku a za chybné provedení operací držitele, pokud byly ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny selháním prostředku či odbavovacího zařízení, v těchto případech poskytne vydavatel držiteli částku chybně provedené operace, zbývající částku potřebnou k navrácení do původního stavu.

Vydavatel nenese odpovědnost za

o   škodu vzniklou v důsledku ztráty, mechanického poškození nebo odcizení karty a dále v důsledku ztráty funkčnosti karty způsobené porušením nebo zanedbáním podmínek pro její použití. V takových případech nemá držitel karty nárok na bezplatné vydání nové karty.

3.2    Práva, povinnosti a odpovědnost držitele

3.2.1   Práva držitele

Držitel je oprávněn

o   používat elektronický platební prostředek od okamžiku jeho převzetí od vydavatele (právo používat kartu zaniká v případě, že karta byla užita neoprávněně nebo v rozporu se závaznými předpisy, dále písemnou výpovědí tohoto práva ze strany vydavatele karty, vrácením karty držitelem vydavateli, dnem úmrtí držitele karty)

o   požádat kdykoliv o vrácení finančních prostředků (zpětnou výměnu) uložených v elektronické peněžence. Zpětná výměna bude v případě fyzického předložení funkční karty provedena na počkání, v opačném případě až při nejbližším pravidelném zúčtování všech plateb, nejpozději ve lhůtě do 30 dní od podání žádosti. Minimální hodnota pro zpětnou výměnu není stanovena. Zpětná výměna elektronických peněz je prováděna ve všech Předprodejních a informačních kancelářích vydavatele.

3.2.2   Povinnosti držitele

Držitel

o   užívá elektronický platební prostředek v souladu s Obchodními podmínkami, zejména dodržuje všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti elektronického platebního prostředku a prostředků, které umožňují jeho užívání

o   neprodleně, jakmile je zjistí:

·         ohlásí vydavateli ztrátu nebo odcizení elektronického platebního prostředku

·         ohlásí vydavateli operaci, k jejímuž provedení nedal příkaz

·         ohlásí vydavateli chyby nebo jiné nesrovnalosti při operaci s elektronickým platebním prostředkem

o   nebo zákonný zástupce držitele karty je povinen neprodleně ohlásit změnu evidovaných osobních údajů v kterékoliv Předprodejní a informační kanceláři vydavatele vyplněním Žádosti o změnu údajů a uhrazení poplatku podle bodu 4.4 Ceník služeb. Při změně jména nebo příjmení bude držiteli vydána karta nová

o   je povinen při změně nároku na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné tuto změnu neprodleně oznámit v kterékoliv Předprodejní a informační kanceláři vydavatele

3.2.3   Odpovědnost držitele

Držitel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty nebo odcizení elektronického platebního prostředku do výše zůstatku v době uvedení elektronického platebního prostředku na seznam zakázaných karet

 

4   Část čtvrtá

4.1    Reklamační řád

Podle tohoto reklamačního řádu lze reklamovat vady čipových karet, používaných pro odbavování cestujících v městské hromadné dopravě i ve veřejné linkové dopravě provozované společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. v průběhu doby platnosti karty (dále jen reklamace).

a)   Reklamaci uplatňuje držitel karty, v případě osob do patnácti let věku jeho zákonný zástupce, a to

- v Předprodejní a informační kanceláři vydavatele „Zákaznické centrum MHD v Mostě“ (Business centrum, tř. Budovatelů 2957, Most)

- nebo v Předprodejní a informační kanceláři vydavatele v budově DPmML, a.s. v Litvínově, a to nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů od zjištění vady

b)   Při uplatnění reklamace je nutné předložit průkaz totožnosti držitele karty nebo jeho zákonného zástupce, vyplnit formulář „Reklamace čipové karty“ a odevzdat nefunkční čipovou kartu. Žadatel obdrží potvrzení o přijetí reklamace.

c)   Vydavatel zapůjčí na žádost držitele na dobu reklamačního řízení držiteli reklamované karty kartu dočasnou náhradní. Dočasná náhradní čipová karta se půjčuje bezplatně. Převzetí dočasné  náhradní čipové karty potvrdí osoba uplatňující reklamaci svým podpisem na formuláři „Reklamace čipové karty“.

d)   Jako oprávněná nebude uznána reklamace karet viditelně poškozených (například nalomené, nastřihnuté, deformované apod.) nebo karet jinak poškozených v důsledku jejich užívání v rozporu s účelem, k němuž slouží či v rozporu s podmínkami používání uvedenými v čl. 2.1.2 a 2.1.3 těchto Obchodních podmínek.

e)   V případě uznání reklamace bude držiteli karty vydána bezplatně karta nová, a to po předložení potvrzení o přijetí „Reklamace čipové karty“ a po vrácení náhradní karty, pokud mu byla vydána. Pokud držitel dočasnou náhradní kartu nevrátí (z důvodu ztráty, krádeže apod.), bude mu nová (opravená) čipová karta vydána až po úhradě nákladů na vystavení dočasné náhradní čipové karty podle bodu 4.4. Ceník služeb. Lhůta pro vyzvednutí nové čipové karty činí sedm pracovních dní následujících po písemném oznámení o vyřízení reklamace.

f)   Nevyzvedne-li si cestující novou čipovou kartu vydanou po skončeném reklamačním řízení, karta se uschová, nejdéle však na dobu jednoho roku ode dne vydání. Po uplynutí této doby se karta převede z předprodeje k novému použití a cestující ztrácí nárok na jakoukoliv finanční náhradu. Současně bude ve lhůtě sedmi kalendářních dní od oznámení o vyřízení reklamace zablokována i karta náhradní.

g)   Pokud nebyla reklamace karty uznána jako oprávněná, je držitel povinen na základě písemného oznámení vydavatele vrátit v termínu sedmi kalendářních dní náhradní dočasnou kartu (pokud mu byla vydána) a uhradit náklady na vydání nové karty podle bodu 4.4. Ceník služeb. V případě nedodržení lhůty pro vrácení dočasné náhradní karty bude tato karta zablokována.

h)   V případě reklamace karty s vloženou  hotovostí v elektronické peněžence se zůstatek v elektronické peněžence, rovnající se výši zjištěné k okamžiku uvedení čipové karty na seznam zakázaných karet, převede na novou čipovou kartu. Na novou čipovou kartu se zároveň převede případný zůstatek z dočasné náhradní čipové karty. V případě reklamace karty s časovým jízdným se bezprostředně po uplatnění reklamace přehraje do náhradní dočasné i do nové čipové karty stejné časové období, jaké bylo vloženo do reklamované čipové karty.

i)    Lhůta k vyřízení reklamace je stanovena na 30 kalendářních dnů. Po marném uplynutí této lhůty má držitel reklamované karty nárok na bezplatné vydání karty nové. Pro určení marného uplynutí lhůty je rozhodující datum odeslání písemné výzvy dle čl. 4.1, písm. e), g).

j)    Nesouhlas s provedenou operací (reklamaci dobití) může držitel uplatnit ihned při převzetí dokladu o dobití či vybití elektronické peněženky. Toto ustanovení platí i pro dobíjení elektronické peněženky u řidiče vozidla.

4.2    Blokace elektronického platebního prostředku

Při ztrátě nebo odcizení karty může držitel kartu zablokovat osobně v kterékoli Předprodejní a informační kanceláři vydavatele po vyplnění a podání písemné žádosti o zablokování karty a prokázání své totožnosti, a to v provozní době těchto kanceláří. K blokaci dojde po vyplnění a podání písemné žádosti o zablokování karty a prokázání totožnosti žadatele. O zablokování může požádat pouze držitel karty nebo jeho zákonný zástupce. Elektronický platební prostředek (čipová karta) bude zablokován nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí požadavku na blokaci karty. Následně může držitel požádat o vydání nového elektronického platebního prostředku (čipové karty). Vydání nového elektronického platebního prostředku (čipové karty) je zpoplatněno podle bodu 4.4. Ceník služeb. Na dobu nezbytně nutnou může být na základě písemné žádosti cestujícímu zapůjčena karta dočasná náhradní. Práva, povinnosti a odpovědnosti držitele při manipulaci s dočasnou náhradní kartou a lhůty pro její vrácení jsou shodné jako v případě reklamačního řízení.

K zablokování karty může dojít taktéž na základě upozornění clearingového centra, které může odhalit nepovolenou manipulaci s kartou.

4.3    Řešení sporů

Jestliže držitel v souladu s obchodními podmínkami reklamoval chybnou operaci nebo se domáhal u vydavatele jiné nápravy neúspěšně, má právo se obrátit na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli a držiteli při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, Praha 1, 110 00.

4.4    Ceník služeb

Vydavatel bude zpoplatňovat služby spojené s vydáváním elektronických platebních prostředků následovně:

  • První vydání čipové karty ............................................... 120 Kč
  • Vydání další karty po ztrátě nebo odcizení ....................     100 Kč
  • Zablokování karty ........................................................... Zdarma
  • Změna identifikačních údajů .........................................      30 Kč
  • Výměna karty z důvodu změny jména nebo příjmení ....     80 Kč
  • Vydání další karty v případě uznání reklamace.............       Zdarma
  • Vydání další karty po neuznané reklamaci ....................      100 Kč
  • Vydání karty pro "doprovod kočárku" .............................   60 Kč
  • Vybití peněženky ..........................................................       30 Kč

Výše uvedené ceny jsou platné ke dni 1.5.2008. Aktuální ceník je zveřejněn na internetových stránkách DPmML, a.s. na této adrese: http://www.dpmost.cz/infkanc-cenik

Vydavatel provede v době platnosti elektronických peněz na požádání držitele zpětnou výměnu elektronických peněz (vybití peněženky) v nominální hodnotě za mince a bankovky. Držitel uhradí vydavateli za tento úkon náklady nezbytné k provedení zpětné výměny ve výši 30 Kč. V případě úmrtí držitele elektronického platebního prostředku bude zpětná výměna provedena pouze oprávněným dědicům. Časové jízdné se v žádném případě nevrací.

4.5    Seznam Předprodejních a informačních kanceláří

Aktualizovaný seznam všech Předprodejních a informačních kanceláří je zveřejněn na internetových stránkách DPmML, a.s. na této adrese: http://www.dpmost.cz/infkanc

 

5   Část pátá

5.1    Změny obchodních podmínek a vypovězení smlouvy

Vydavatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. O provedených změnách bude informovat na svých internetových stránkách www.dpmost.cz a ve všech předprodejních místech a informačních kancelářích společnosti nejpozději 30 dní před jejich účinností. V případě zavedení nové služby lze změnu oznámit v den zavedení. Po uplynutí lhůty 30 dní se má za to, že držitel se změnou obchodních podmínek souhlasí, pokud během určené lhůty smlouvu nevypoví.

Vypovězením smlouvy se rozumí zrušení evidence držitele karty v databázi držitelů čipových karet, vyplacení zůstatku elektronických peněz uložených v elektronické peněžence a zablokování karty proti použití v odbavovacím systému.

5.2    Platnost

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01.05.2008